-->
טפסים רישוי בניה  

טפסים להגשת תוכנית מצומצת
דו"ח תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור
תצהיר נציגות הבית המשותף
תצהיר של בעלים/חוכר על דירה בבית משותף בקשה להיתר בניה בנכס שאינו שינוי פנימי בדירה בלבד
תצהיר נציגות הבית המשותף
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קיים
הצהרה
טופס אישור מכבי אש
נוסח חוות דעת סטנדרטית - נגישות לבניין מגורים פרטי וציבורי
נגישות תנאי להיתר בניה
טפסים מקוונים
תצהיר של בעלים / חוכר דירה בבית משותף
תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור
תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף
תצהיר נציגות הית משותף לגבי בקשה להיתר בניה בנכס
תצהיר של בעלים/חוכר דירה בבית משותף
תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור
הודעה על מינוי קבלן רשום האחראי לביצוע הבניין
הודעה על מינוי "אחראי לביצוע שלד"
הודעה על התחלת עבודה וגמר גדר ביטחון
דווח על עריכת ביקורת באתר בנייה-שלב ב'-יציקת תקרה ראשונה
אישור מודד מוסמך על קומת המסד/ עמודים
תצהיר מודד מוסמך לפני מתן טופס 4
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב ג'- גמר שלד
תצהיר של אחראי לביצוע שלד- (תקנה 20 א)
תצהיר סיום בניה של עורך הבקשה הראשי
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קיים